Kraška gmajna II.

Obisk Divaške ali katere druge jame, voden pohod po Pliskini poti in obisk kamnoseka. Po želji možnost nadgradnje obiska pri kamnoseku s kamnoseško delavnico. 

Opis:

Kras, ki je svoje ime dobil zaradi posebne, pretežno gole in kamnite pokrajine, je apnenčasta planota, ki se strmo dviga iz S dela Jadranskega morja in povezuje sredozemski s srednjeevropskim prostorom. Kamninsko podlago na Krasu sestavljajo večinoma apnenci in dolomiti, nastali iz krednih in terciarnih karbonatnih usedlin plitvih, toplih morij, ki jih je voda s svojim korozivnim delovanjem skozi tisočletja izoblikovala v značilno kraško pokrajino. Kakšno vlogo je pri tem imel človek in kako se je znal prilagajati danim razmeram, bomo spoznali ob sprehodu po Pliskini učni poti.

Primerno za: drugo in tretjo triado osnovnih šol ter poklicne in srednje šole

Starost: 8–19 let

Vsebine se navezujejo na predmete:

• v drugi triadi na spoznavanje okolja, naravoslovje in tehniko, spoznavanje družbe,

• v treti triadi na naravoslovje in tehniko, biologijo, kemijo, geografijo, zgodovino, gospodinjstvo in izbirne predmete (retorika, šolsko novinarstvo), kulturno vzgojo, okoljsko vzgojo, vzgojo za zdravje,

• razvijanje kulturne zavesti ter okoljske osveščenosti,

• športno vzgojo.


Cilji:

• Celotna Divaška jama je dolga 700 m, za turistične oglede pa je urejenih 500 m. Tu spoznajo stalagmite, sigaste kope, ciprese, številne zavese in sveče. Največje bogastvo jame pa je Zakladnica z mnogimi belo-rdečimi zavesami ter helektitnimi izrastki in velikimi kristali.

• Na 6 km dolgi učni poti se seznanijo z značilno kraško pokrajino, spoznajo, kakšni so relief, vode, tla, prst, podnebje, naselja in gospodarstvo; naravno in kulturno dediščino, prilagoditve rastlin in živali življenju na Krasu.

• Spoznajo osnovne kamnine, ki gradijo Kras.

• Primerjajo življenje ljudi na Krasu nekoč in danes ter dejavnosti, ki so jih razvijali in prilagajali skozi zgodovino.

• Izvejo, zakaj je Kras tako ranljivo območje, kaj ga najbolj ogroža ter na kakšen način ga lahko obvarujemo.

• Pri kamnoseku se srečajo z različnimi tipi apnencev, različnimi načini obdelave kamna ter primerjajo končne izdelke. Po želji lahko obisk pri kamnoseku nadgradijo s kamnoseško delavnico.